Committee

Local Organizing Committee (JAMT)

Chairperson

Yoshifumi MIYAJIMA

Vice Chairpersons

Hiroyuki MATSUMOTO
Mitsuaki NAGASAWA
Kyoko KOMATSU (IFBLS)

 

Chair : Kouji YAMAMOTO

Chair : Katsuji SHIMODA

Chair : Shigeki MISAWA

Vice Chair : 

Ken OKADA
Shigeharu OKADA

Chair : Hironori KATAYAMA
Vice Chair : Yui NAMIKAWA

Chair : Hideo SAKAMOTO
Vice Chair : Ayumi IGAKI

Chair : Hideo MARUTA
Vice Chair : Yuji NAKAMACHI

Chair : Akihiro UEHARA

 

Steering Committee

Chair : Mitsuaki NAGASAWA

Secretariat

Chair : Katsuya SHIMAMURA
Vice Chair : Tomoyuki KATO
Secretary : Noriko SUGANO